آزمون عربی یازدهم تجربی | درس اول

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 06 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  یازدهم

 • رشته

  علوم تجربی

 • کتاب

  عربی (2)

شماره : 55

آزمون فلسفه پایه دوازدهم انسانی | درس 1: هستی و چیستی

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 08 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  دوازدهم

 • رشته

  علوم انسانی

 • کتاب

  فلسفه (2)

 • درس

  درس 1: هستی و چیستی

شماره : 56

آزمون فلسفه پایه دوازدهم انسانی | درس 2: جهان ممکنات

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 08 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  دوازدهم

 • رشته

  علوم انسانی

 • کتاب

  فلسفه (2)

 • درس

  درس 2: جهان ممکنات

شماره : 57

آزمون زبان عربی دوازدهم تجربی | جامع

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 08 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  کنکور سراسری

 • رشته

  علوم تجربی

 • کتاب

  زبان عربی

 • درس

  جامع

شماره : 58

آزمون زبان انگلیسی یازدهم مشترک | درس 1

سطح آزمون:

آسان

0 تومان

ایجاد شده در : 09 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  یازدهم

 • رشته

  ریاضی و فیزیک

 • کتاب

  زبان انگلیسی (2)

شماره : 59

آزمون روانشناسی یازدهم | درس 1: تعریف روانشناسی و روش مورد مطالعه

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 09 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  یازدهم

 • رشته

  علوم انسانی

 • کتاب

  روانشناسی

 • درس

  درس 1: روان شناسی ( تعریف و روش مورد مطالعه )

شماره : 60

آزمون روانشناسی یازدهم | درس3 : احساس، توجه و ادراک

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 10 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  یازدهم

 • رشته

  علوم انسانی

 • کتاب

  روانشناسی

 • درس

  درس 3: احساس ، توجه ، ادراک

شماره : 62

آزمون روانشناسی یازدهم | درس2: روان شناسی رشد

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 10 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  یازدهم

 • رشته

  علوم انسانی

 • کتاب

  روانشناسی

 • درس

  درس 2: روان شناسی رشد

شماره : 61

واژگان زبان انگلیسی پایه یازدهم ریاضی | درس اول

سطح آزمون:

متوسط

1,000 تومان

ایجاد شده در : 10 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  یازدهم

 • رشته

  ریاضی و فیزیک

 • کتاب

  زبان انگلیسی (2)

شماره : 63

آزمون جغرافیا پایه دهم انسانی | درس 1: مفاهیم اساسی جغرافیا

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 10 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  دهم

 • رشته

  علوم انسانی

 • کتاب

  جغرافیای ایران

شماره : 64

آزمون روانشناسی یازدهم/درس 4: حافظه و علل فراموشی

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 10 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  یازدهم

 • رشته

  علوم انسانی

 • کتاب

  روانشناسی

 • درس

  درس 4: حافظه و علل فراموشی

شماره : 65

آزمون زبان انگلیسی پایه یازدهم ریاضی | درس اول

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 10 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  یازدهم

 • رشته

  ریاضی و فیزیک

 • کتاب

  زبان انگلیسی (2)

شماره : 66

آزمون زبان انگلیسی یازدهم رشته ریاضی | درس اول : Understanig People

سطح آزمون:

متوسط

1,000 تومان

ایجاد شده در : 10 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  یازدهم

 • رشته

  ریاضی و فیزیک

 • کتاب

  زبان انگلیسی (2)

شماره : 67

آزمون آنلاین واژگان زبان انگلیسی پایه دوازدهم رشته ریاضی | درس اول

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 20 بهمن 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  دوازدهم

 • رشته

  ریاضی و فیزیک

 • کتاب

  زبان انگلیسی (3)

 • درس

  Lesson 1 : Sense of Appreciation

شماره : 125

آزمون زبان انگلیسی پایه یازدهم ( مشترک) | درس اول : Understanding People

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 10 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  یازدهم

 • رشته

  علوم تجربی

 • کتاب

  زبان انگلیسی (2)

شماره : 69