• مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  کنکور سراسری

 • رشته

  علوم ریاضی

 • کتاب

  زبان و ادبیات فارسی

شماره : 32

آزمون زیست شناسی یازدهم رشته علوم تجربی | فصل 1 تا 3

سطح آزمون:

سخت

0 تومان

ایجاد شده در : 03 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  یازدهم

 • رشته

  علوم تجربی

 • کتاب

  زیست شناسی (2)

شماره : 49

آزمون زیست شناسی دوازدهم تجربی | فصل 1: مولکول های اطلاعاتی

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 03 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  دوازدهم

 • رشته

  علوم تجربی

 • کتاب

  زیست شناسی (3)

شماره : 47

آزمون واژگان زبان انگلیسی دوازدهم | درس یک

سطح آزمون:

آسان

0 تومان

ایجاد شده در : 01 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  دوازدهم

 • رشته

  علوم تجربی

 • کتاب

  زبان انگلیسی (3)

 • درس

  درس 1: Sense of Appreciation

شماره : 43

آزمون زیست شناسی دوازدهم | فصل اول

سطح آزمون:

آسان

0 تومان

ایجاد شده در : 01 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  دوازدهم

 • رشته

  علوم تجربی

 • کتاب

  زیست شناسی (3)

 • درس

  گفتار 2: همانند سازی دنا

شماره : 44

آزمون دین و زندگی دوازدهم (مشترک) | درس اول

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 03 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  دوازدهم

 • رشته

  علوم تجربی

 • کتاب

  دین و زندگی (3)

 • درس

  درس 1: هستی بخش

شماره : 46

آزمون فلسفه پایه دوازدهم انسانی | درس 2: جهان ممکنات

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 08 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  دوازدهم

 • رشته

  علوم انسانی

 • کتاب

  فلسفه (2)

 • درس

  درس 2: جهان ممکنات

شماره : 57

آزمون زبان انگلیسی یازدهم رشته ریاضی | درس اول : Understanig People

سطح آزمون:

متوسط

1,000 تومان

ایجاد شده در : 10 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  یازدهم

 • رشته

  ریاضی و فیزیک

 • کتاب

  زبان انگلیسی (2)

شماره : 67

آزمون آنلاین واژگان زبان انگلیسی پایه دوازدهم رشته ریاضی | درس اول

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 20 بهمن 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  دوازدهم

 • رشته

  ریاضی و فیزیک

 • کتاب

  زبان انگلیسی (3)

 • درس

  Lesson 1 : Sense of Appreciation

شماره : 125

آزمون عربی دوازدهم مشترک | جامع

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 10 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  دوازدهم

 • رشته

  علوم تجربی

 • کتاب

  عربی (3)

شماره : 70

آزمون آمادگی کنکور زبان انگلیسی پایه یازدهم ( قسمت اول ) | درس اول

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 11 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  یازدهم

 • رشته

  ریاضی و فیزیک

 • کتاب

  زبان انگلیسی (2)

شماره : 75

آزمون زیست شناسی پایه دهم تجربی | فصل اول

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 14 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  دهم

 • رشته

  علوم تجربی

 • کتاب

  زیست شناسی (1)

شماره : 94

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  یازدهم

 • رشته

  علوم انسانی

 • کتاب

  روانشناسی

 • درس

  درس 1: روان شناسی ( تعریف و روش مورد مطالعه )

شماره : 105

آزمون زیست شناسی پایه دهم تجربی | فصل دوم : گوارش و جذب مواد

سطح آزمون:

متوسط

1,000 تومان

ایجاد شده در : 26 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  دهم

 • رشته

  علوم تجربی

 • کتاب

  زیست شناسی (1)

شماره : 110

آزمون تستی آمادگی المپیاد ادبی پایه دوازدهم | علوم ریاضی

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 26 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  دوازدهم

 • رشته

  ریاضی و فیزیک

 • کتاب

  المپیاد ادبی

شماره : 111